คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายอภิชาติ รักพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี

โทรศัพท์ 09 8291 6366

0982916366
นายอำพันธ์ กำสมุทร
รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี

โทรศัพท์ 09 6973 0508

0969730508
นายสมัย ทองธิสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี

โทรศัพท์ 08 6850 4138

0868504138
นายสวัสดิ์ รัฐวร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี
นายสุรชัย วโรรส
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธงธานี
นายเกรียงไกร สุราอามาตย์
ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 09 2825 3982

0928253982