ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กองคลัง

  กองคลัง

            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ  จัดระบบงาน   อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  ประเมินผลงาน ตัดสินใจ  แก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   และปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  ดังนี้

(1) งานด้านแผนงานของกองคลัง

(2) งานด้านบริหารของกองคลัง

(3) งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองคลัง

(4) งานด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณของกองคลัง

(5) งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงานเบื้องต้น   เร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกงานในกองคลัง  ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1)  งานบันทึกข้อมูลและรายงานในระบบ  INFO และ  E-Plan

(2)  งานสารบรรณของกองคลัง

(3)  แจ้งเวียนหนังสือภายในกองคลัง

(4)  ประสานงานกับสำนัก/กอง/ภายในเทศบาล

(5)  งานบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E-LAAS

(6)  งานเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงินในระบบบุคลากรท้องถิ่น  (ระบบเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล)

(7)  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1)   จัดทำงบแสดงฐานะการเงินทุก 3  เดือน (รายไตรมาส)                    

(2)  จัดทำงบทดลองประจำเดือน

(3)  จัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม

(4)  จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายรายรับและเงินสะสม

(5)  จัดทำรายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

(6)  จัดทำงบทดลองประจำเดือน

(7)  จัดทำงบหนี้สิน งบเงินสะสม

(8)  นำเงินฝากธนาคาร

(9)  จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน  งบกระทบยอดธนาคาร

(10)  จัดทำสมุดบัญชีสมุดเงินสดรับ  สมุดเงินสดจ่าย

(11)  จัดทำรายการในใบผ่านมาตรฐาน ใบผ่านรายการทั่วไป

(12)  สวัสดิการค่าเช่าบ้าน

(13)  ส่งเงิน ส.ท.ท./ก.ส.ท./ก.บ.ท.  ในแต่ละปี

(14)  รับและนำส่งเงินประจำวัน

(15)  จัดทำฎีกาภาษีเงินได้และภาษีประจำปีทุกประเภท

(16)  จัดทำรายงาน  GPP  ประจำเดือนส่งอำเภอและจังหวัด

(17)  รายงานสถิติการคลังประจำปี

(18)  จัดทำฎีกาเงินเดือนประจำเดือนทุกเดือน

(19)   ลงบัญชีแยกประเภทและปิดบัญชีแยกประเภท

(20)   จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด                  

(21)   จัดทำรายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน

(22)  จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ

(23)  พิมพ์ฎีกาทุกประเภทของกองคลัง

(24)  สรุปใบนำส่งเงิน  /จัดทำรายงานเช็ค

(25)  งานตรวจฎีกาทุกประเภท/คุมทะเบียนคลังรับ/ทะเบียนผู้เบิกของทุกกอง

(26)  จัดทำสวัสดิการ กบข. (บุคลากรถ่ายโอน)

(27)  จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

(28)  ลงทะเบียนเงินรายรับ  เป็นผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  เก็บฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(29)  จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

(30)  จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)

31)  ควบคุมงบประมาณรายรับ  ตรวจสอบยอดเงินเข้ากระแสรายวัน

(32)  ทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย                                                              

(33)  เป็นผู้จ่ายเงินทุกประเภท

งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้    

1.1  งานจัดซื้อจัดจ้าง  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน/วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะ  ของทุกกอง / ทุกสำนัก  

1.2  งานจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินงบประมาณ เกิน 500,000  บาท  ของทุกกอง/ทุกสำนัก

1.3  จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภท  จัดทำรายการรับ-จ่าย เบิกใบเสร็จ รวมถึงการให้ยืม จัดทำใบยืมใบเสร็จทุกชนิด

1.4  จัดทำหนังสือรับรองผลงาน  ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างในการทำสัญญา-เข้าดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงาน  แจ้งค่าปรับงานก่อสร้างต่างๆ  แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  เงินประกันสัญญางานก่อสร้างทุกโครงการ

1.5  จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา  ถอนเงินประกันสัญญา  แจ้งการถอนเงินประกันสัญญาตราทะเบียน

1.6 จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ รวมทั้งคุมทะเบียนครุภัณฑ์และรหัสครุภัณฑ์ของทุกกอง  ให้เป็นพัสดุกลาง  และออกเลขรหัสครุภัณฑ์ให้กับทุกกอง รวมทั้งการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

1.7 งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯกองช่าง กองคลัง และกองประปา

1.8  งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  ของสำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ  กองช่าง กองคลัง และกองประปา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ทุกหมวด  ยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1.9 จัดทำบัญชีคุมวัสดุทุกชนิด  สำนักปลัดเทศบาล  กองช่าง  กองคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองประปา

1.10  จัดทำใบเบิก-จ่ายวัสดุทุกชนิด  สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง  กองคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองประปา

1.11  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

2.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5)

3.  งานรับและแสดงแบบตรวจสอบรายการทรัพย์สิน  หรือแบบคำร้องของผู้
เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

4.  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

5.  งานแจ้งการประเมินค่าภาษีแก่ผู้ชำระภาษี

6.  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

7.  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายปีเป็นประจำทุกวัน

8.  งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

9.  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ

10. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 

11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

       มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(  LTEX  3,000) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้งานในระบบโปรแกรมได้