ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กองช่าง

กองช่าง

                  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ  จัดระบบงาน  อำนวยการ  สั่งราชการ มอบหมาย  กำกับ  แนะนำ  ประเมินผลงาน  ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยที่รับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้  

                   1.  งานด้านแผนงานของกองช่าง

                   2.  งานด้านการบริหารของกองช่าง

                   3.  งานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกองช่าง

                   4.  งานด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณของกองช่าง

                   5.  งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2  ฝ่าย  3  งาน   ดังนี้

          1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล  กลั่นกรองงาน  ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองช่าง  กำชับให้

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง

                    1.1  งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                     (1) งานสารบรรณของกองช่าง

                     (2) งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  ของกองช่าง 

                     (3) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ ของกองช่าง

                     (4) แจ้งเวียนหนังสือภายในกองช่าง

                     (5) จัดทำฎีกาสวัสดิการของกองช่าง

                     (6) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกองช่าง

                     (7) งานเบิก – จ่าย งบประมาณของกองช่าง

                     (8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    1.2.งานวิศวกรรมและผังเมือง

                   งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
                   (1)ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

                   (2)งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                   (3)งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

                   (4)งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

                   (5)งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                   (6)งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                   (7)งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

                   (8)งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                   (9)งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

                   (10)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   งานผังเมือง     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                   (1)  งานจัดทำผังเมืองรวม

                   (2)  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                   (3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

                   (4)  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

                   (5)  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

                   (6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ

                   (7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

                   (8)  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

                   (9)  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

                   (10)  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                   (11)  งานวิเคราะห์วิจัยด้านผังเมือง

                   (12)  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

                   (13)  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                   (14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.ฝ่ายการโยธา

        งานสาธารณูปโภคและไฟฟ้า  

        มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล  กลั่นกรองงาน  ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองช่าง  กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด   ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง  

ด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้า  ดังนี้

                  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่

                  (1)   งานด้านก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน   ทางเท้า เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

                  (2)งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

                  (3)งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า

                  (4)งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

                  (5)งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                  (6)งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างด้านโยธา

                  (7)งานควบคุมพัสดุ    งานด้านโยธา

                  (8)งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา

                  (9)งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 งานไฟฟ้า มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

                  (1)  งานจัดการไฟฟ้าสาธารณะ  เช่น  การติดตั้งดวงไฟสาธารณะ  การบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

                  (2)  งานเงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

                  (3)  งานควบคุมและดูแลการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

                  (4)  งานควบคุมและดูแลงานติดตั้งไฟฟ้าอาคาร

                   (5)  งานวางแผนและสำรวจข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล

                   (6)  งานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ

                   (7)  งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง

                   (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย