กองประปา

กองประปา

                    มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำ ด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   การบริหารงบประมาณประจำปีของกองประปา การกำหนดนโยบายตามแผนงานผลิตน้ำประปาการให้บริการการประปาเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้

(1) บริหารงานบุคคลในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง

(2) งานบริหารงบประมาณของกองประปา

(3) งานบริหารโครงการของกองประปา

(4) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทุกงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5)ควบคุมการเบิกจ่ายเงินในกองทุกประเภท รวมทั้งการโอน / การตั้งงบประมาณในกอง

(6)เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบาย

(7) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการกองประปา

(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.งานการเงิน   มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้

(1) จัดทำใบสรุป / ใบนำส่งเงินพร้อมลงลายมือชื่อในใบนำส่งให้ถูกต้อง

(2) จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกประเภท จัดทำรายการรับ-จ่าย

(3) เขียนใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ป.41/1)

(4) บันทึกเลดเยอร์ รายงานลูกหนี้ประปา

(5) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2.งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1)งานสารบรรณกองประปา แจ้งเวียนหนังสือภายในกองประปา

(2)ประสานงานกับสำนัก/กอง ภายในเทศบาล

(3)งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

(4)งานด้านให้บริการข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผลงาน  กิจกรรมของกองประปา

(5)ลงบันทึกสมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ ป.31

(6)งานรับเรื่องขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำ คำร้องต่างๆ

(7)ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

(8)จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันการใช้น้ำ

(9)เขียนใบเสร็จรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและค่าน้ำประปา

(10)งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานผลิตและบริการ  

งานผลิต     มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
(2) งานสูบกรองน้ำแรงสูง-แรงต่ำ งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี
(3) งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องๆไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา
(4)    งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายน้ำตะกอนในเส้นท่อน้ำประปา                                      

(5)  งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)  งานสำรวจแนวผังแนวท่องานบำรุงรักษาซ่อมแซมท่อน้ำประปา
(2)  งานติดติดและติดตั้งมาตรวัดน้ำตลอดจนดำเนินการตามกฎหมายผู้ลักลอบใช้น้ำ
(3)  งานจ่ายน้ำประปาและจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
(4)  งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
(5)  งานมาตรวัดน้ำ
(6) งานการอ่านมาตรวัดน้ำและลงหน่วยน้ำ
(7)  งานตรวจสอบและทดลองความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ
(8)  งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ ตลอดจนการงดจ่ายน้ำประปา
(9)  งานทะเบียนมาตรวัดน้ำ

(10) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *