กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

                   มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  การบริหารจัดการ การจัดระบบงาน อำนวยการสั่งราชการ  มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  ประเมินผลงาน ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและรับผิดชอบงานดังนี้
(1 )งานด้านแผนงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2)งานด้านบริหารงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3)งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(4)งานด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5)งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          โดยมีการแบ่งส่วนราชการ  เป็น  1  ฝ่าย  3  งาน  ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข  ดังนี้
1.งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1) งานสารบรรณของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(2) งานประสานงานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม
(3) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
(4) งานสวัสดิการต่างๆ  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(6) งานรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพร้อมนำเสนอรายงานสรุป
(7) งานดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  การทำทะเบียนคุมวัสดุและทรัพย์สิน
(8) งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุข
 (9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2)งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ในสถานประกอบการ  จำหน่ายอาหาร  ร้านอาหาร  หาบเร่ – แผงลอย  ตลาดสด  แหล่งผลิตภัณฑ์อาหารและสถานบริการ
(3)งานติดตามตรวจสอบ  และควบคุมการอนุญาต ในสถานที่จำหน่าย  สะสมอาหาร เครื่องดื่ม
(4)งานพัฒนาและปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร  หาบเร่ – แผงลอย  ตลาดสด
(5)งานสุขาภิบาลทั่วไปสำหรับ สถานบริการ โรงงาน ชุมชน และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาหาร  และโภชนาการ
(6)งานควบคุม ติดตาม  การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(7)งานควบคุมและกำกับการออกใบอนุญาตต่างๆ  ตาม  พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ทุกประเภท
(8)งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
(9)งานชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
(10)งานคุ้มครองผู้บริโภคน้ำ อาหาร ยารักษาโรค  และเครื่องสำอาง
(11)งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
(12)งานกวาดล้างทำความสะอาด
(13)งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
(14)งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
(15)งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
(16)งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          2.1 งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)งานควบคุมและรับผิดชอบโรงฆ่าสัตว์  เทศบาลตำบลธงธานี
(2)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า  ที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
(3)งานระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์
(4)งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
(5)งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(6)งานป้องกันโรคติดเชื้อหรือเป็นอันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
(7)งานรายงานข้อมูลสถิติ  การฆ่าสัตว์  การออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์
(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          2.2 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)งานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(2)งานขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
(3)งานเก็บกวาดทำความสะอาดถนน  ทางเท้า  ทางน้ำ  ที่สาธารณะ
(4)งานพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่า
(5)งานดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ของงานรักษาความสะอาด
(6)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3  งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)งานวางแผนด้านสาธารณสุข
(2)งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
(3)งานประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำเดือนของเทศบาล
(4)งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
(5)งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(6)งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
(7)งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
(8)งานพัฒนาด้านบุคลากรด้านสาธารณสุข
(9) งานประเมินผล
(10) งานด้านสุขศึกษา
(11) งานอนามัยโรงเรียน
(12) งานอนามัยแม่และเด็ก
(13) งานวางแผนครอบครัว
(14)งานสาธารณสุขมูลฐาน
(15)งานโภชนาการ
(16)งานสุขภาพจิต
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(1)งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
(2)งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
(3)งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
(4)งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
(5)งานเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา  เช่น  โรคติดเชื้อ  โรคติดต่อ  ระบบ   ทางเดินอาหารและน้ำ  โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน    โรคติดต่อที่นำโดยแมลงวัน  โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
(6)งานชันสูตรสาธารณสุข
(7)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *