การประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี ครั้งแรก 12 พฤษภาคม 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธงธานี ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี ครั้งแรก
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธงธานี ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายชัยนต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี ปฏิบัติราชแทนในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี ครั้งแรก ขึ้น
โดยนายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลธงธานี ชั่วคราว ได้เชิญนายนิวัฒน์ ศรีวัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีอายุมากที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี ทั้งหมดได้กล่าวปฏิญาณว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
จากนั้น นายนิวัฒน์ ศรีวัฒนา ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลธงธานี โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายบรรจง ชาติแก้ว เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี และนางสาวพิชญากร วรวงษ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลธงธานี และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564 หลังจากปิดการประชุม นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี และนายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลธงธานี ได้มอบดอกไม้เพื่อร่วม แสดงความยินดี

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *