กิจกรรมที่บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน