กิจกรรมทำบุญ-ตักบาตร ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี ประจำปี 2566

รายงานกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้านวัน: เสาร์ที่ 28 มกราคม 2566เวลา: 07.00 น.(ที่ผ่านมา)สถานที่: ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลธงธานี ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตร ตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี ประจำปี 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธงธานี, ปลัดเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการกองฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี , พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยประชาชน พ่อค้า แม่ขาย ในตลาดสด เทศบาลตำบลธงธานี โดยมีท่านนายกเทศมนตรี นายอภิชาติ รักพงษ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 บ.ธวัชบุรี ต.ธงธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้ประกอบการค้า ประชาชนและส่วนราชการที่เกียวข้อง ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดังามของผู้ประกอบการค้าในตลาด ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด