กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ และ วัน อปพร. ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ลานหน้าอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลธงธานี เทศบาลตำบลธงธานี จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ และ วัน อปพร. ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับ อสม. และ อปพร. ดีเด่น ในเขตพื้นที่ สำหรับงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขฯ และ งานวัน อปพร. ที่จัดขึ้นร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และ อปพร. ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน และเพื่อให้ อสม. และ อปพร. ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นการเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม อสม. และ อปพร. ในเขตพื้นที่