คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.ปี 2558

1. การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2. การขอมีบัตรครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบ ๗  ปีบริบูรณ์
3. การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้ที่มีอายุเกิน ๗ ปี กรณีผู้ขอมีบัตรไม่ได้ยื่นคำขอภายในกำหนด
4. การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
5. การขอมีบัตรของผู้ที่ได้รับการยกเว้น
6. การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
7. การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว
8. การขอมีบัตรของบุคคลได้รับสัญชาติไทย กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
9. การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
10. การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
11. การขอมีบัตรใหม่กรณีขอเปลี่ยนบัตร บัตรชำรุดในสาระสำคัญ 
12. การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
13. การขอเปลี่ยนบัตร กรณีขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม
14. ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
15. การขอเลขที่บ้าน
16. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
17. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
18. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
19. การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, เกิดนอกบ้าน)
20. การแจ้งเกิดเกินกำหนด
21. การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
22. การรับแจ้งการเกิด (เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง)
23. การพิสูจน์สถานการณ์เกิดและสัญชาติของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเด็กไม่ปรากฏบุพการี
24. การขอหนังสือรับรองการเกิด
25. การรับแจ้งการตาย (ตายในท้องที่, ตายในบ้าน, ตายนอกบ้าน)
26. การรับแจ้งการตาย (กรณีสำนักทะเบียนอื่น)
27. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
28. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
29. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบผู้ตายเป็นใคร
30. การรับแจ้งการตาย กรณีเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
31. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
32. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
33. การรับแจ้งการย้ายออก
34. การรับแจ้งการย้ายเข้า
35. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
36. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
37. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
38. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
39. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง
40. การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม
41. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
42. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙
43. การเพิ่มชื่อ กรณีใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้าย หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
44. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
45. การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
46. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว
47. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
48. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง
49. การเพิ่มชื่อ กรณีเด็กอนาถาซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของหน่วยงานเอกชน
50. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากแจ้งตายผิดคน
51. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน
52. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
53. การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา ๗  ทวิ
54. การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย
55. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาหรือคนใดคนหนึ่งหรือบิดา และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
56. การชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น
57. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
58. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด
59. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
60. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน  เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ
61. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
62. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ
63. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
64. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติไทย
65. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติหรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น
66. การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย
67. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
68. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ  หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

**********************************************************************************************

1. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. การรับชำระภาษีป้าย
3. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
4. การขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่กรรม)
5. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
6. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
7. การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
8. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**********************************************************************************************

1. การแจ้งขุดดิน
2. การแจ้งถมดิน
3. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
4. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
5. การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตร ๒๑
6. การแจ้งดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา  ๓๙ ทวิ
7. การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
8. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
9. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
10. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา ๓๔
11. การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๒
12. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓
13. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
14. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
15. การขอต่อใบอนุญาต

**********************************************************************************************

1. การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

**********************************************************************************************

1. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

***********************************************************************************************

1. การรับนักเรียนเข้าเตรียมความพร้อมระดับก่อนปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2. การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมวัย สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
3. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
4. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**********************************************************************************************

1. การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**********************************************************************************************

1. การออกใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (แบบ ฆษ.๒)
2. การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ  ยกเว้นบึงพลาญชัยและตลาดสด
3. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและเรื่องร้องทุกข์

**********************************************************************************************

1. การต่อสัญญาตลาดสดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2. การออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
3. การจดทะเบียนพาณิชย์

**********************************************************************************************

1. การขออนุญาตฆ่าสุกร
2. การขออนุญาตฆ่าโค
3. การขอหนังสือรับรองแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์
4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
6. การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
7. การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย (กรณีมีผู้ป่วยและการระบาดในชุมชน)

**********************************************************************************************

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *