พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลธงธานี ทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 37 คน โดยมี นายสวัสดิ์ รัฐวร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี , นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล , นายกพิรุณ กุลสุวรรณ ผอ. กองการศึกษาฯ , คณะครู และผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เข้าร่วม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลธงธานี