มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

3.ประภทวิชาการ

4.ประเภททั่วไป