สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี

สภาเทศบาลตำบลธงธานี

นายบรรจง ชาติแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี
นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี เขต 1
นายนิวัฒน์ ศรีวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุวิทย์ โพธิสาขา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาญณรงค์ พงศ์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสัมฤทธิ์ สืบสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมร พลบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นางประพิศ มาตย์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี เขต 2

นายบรรจง ชาติแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศักดิ์ ประจันพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธงธานี
นายถาวร งามสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวสุนทรี ทิพยโสต
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสมยงค์ โภคาเทพ
สมาชิกสภาเทศบาล