ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สำนักปลัด

                   เทศบาลตำบลธงธานี มีภารกิจอำนาจหน้าที่จะต้องดำเนินการ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

                   ปลัดเทศบาล     

                   มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานในฐานะปลัดเทศบาล ที่มีลักษณะงานบริหารงานเทศบาลและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน  การบริหารจัดการ  อำนวยการ  สั่งราชการมอบหมาย กำกับดูแลตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานในเทศบาล  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 

                   1. งานด้านแผนงานของเทศบาลตำบลธงธานี

                   2. งานด้านบริหารงานของเทศบาลตำบลธงธานี

                   3. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลธงธานี

                   4. งานด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลตำบลธงธานี

                   5. ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1)งานตรวจสอบบัญชี  เอกสารการรับเงินทุกประเภทของสำนักงานเทศบาล

(2)  งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีของสำนักงานเทศบาล

(3)  งานตรวจสอบและรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล

(4)  งานวางระบบการควบคุมและตรวจสอบระบบงาน  รวมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข  ให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

(5)  งานตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ทุกคัน  และงานตรวจสอบควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถทุกคัน

(6)  งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                   สำนักปลัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ    ในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ดังนี้

                   1.  งานด้านแผนงานของสำนักปลัด

                   2.  งานด้านบริหารงานของสำนักปลัด

                   3.  งานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสำนักปลัด

                   4.  งานด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณของสำนักปลัด

                   5.  งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักปลัด     เป็น   1   ฝ่าย   9  งาน   คือ

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยเหลือกลั่นกรองงานเบื้องต้น  เร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกงานในสำนักปลัดเทศบาลให้สัมฤทธิ์ผลตามกำหนดเวลา จำนวน  9  งานดังนี้

  1. งานธุรการ

  2. งานการเจ้าหน้าที่

  3. งานทะเบียนราษฏร

  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  5. งานนิติการ

  6. งานแผนและงบประมาณ

  7. งานพัฒนาชุมชน

  8. งานสังคมสงเคราะห์

  9. งานประชาสัมพันธ์

1.งานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

  1. งานสารบรรณของเทศบาล

  2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

  3. งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

  4. งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ

  5. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

  6. งานจัดทะเบียนควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล

  7. การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดสาธารณูปโภค ได้ ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเทศบาลตำบลธงธานี

  8. การเบิกเงินสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล

  9. งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงานเทศบาล

  10. งานจัดทำคำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย ของสถานที่ราชการ

  11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1)งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(2) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

(3) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ

(4) งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พนักงานเทศบาล   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง

(7) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลังรวมทั้งการปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

(8) ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(9) งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม สัมมนา  การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ      การขอรับทุนการศึกษา

(10) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

(11) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง

(12) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(13) งานดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทน   

(14) งานบันทึกข้อมูลแผนอัตรากำลัง/แก้ไขปรับปรุงแผนอัตรากำลังในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ  งานบันทึกข้อมูลกองทุนรักษาพยาบาลระบบออนไลน์ แก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มผู้มีสิทธิ ยกเลิกผู้ใช้สิทธิ

(15) งานบันทึกข้อมูลระบบบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-LAAS)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) งานจัดทำทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่  และงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

(2) งานจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทะเบียนผู้ให้สิทธิหรือเอกสารอื่นๆ  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

  2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย   ภัยธรรมชาติ  ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ

  3. งานวิเคราะห์พิจารณา  ทำความเห็นสรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

  4. ควบคุมดูแล รักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันทุกชนิด ให้มีสภาพใช้งานได้เป็นปัจจุบัน อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

  5. งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

  6. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  7. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

  8. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

  9. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  10. งานดูแลรักความสะอาด  จัดห้องประชุมควบคุมดูแลการปิด-เปิด การใช้ห้องประชุม

   11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานนิติการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อมูลกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับของเทศบาลและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  2. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

  3. งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

  4. งานติดตามและประสานงานการดำเนินการทางคดี

  5. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ

  6. งานรับเรื่องราวร้องเรียน – ร้องทุกข์

  7. งานดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง / การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

  8. งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ดิน การขออนุญาต การอนุญาตใช้ที่ดิน ที่สาธารณประโยชน์  ที่ดินของกรมธนารักษ์  ชลประทาน ที่ดินเอกชน  และที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ โดยมี นางสาวศุภิสรา บุญชมพู   พนักงานจ้างทั่วไปเป็นผู้ช่วย

  10. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การจัดองค์ความรู้

   11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานเทศกิจ      มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

(1) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(2) งานควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

(4) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(5) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7.  งานแผนและงบประมาณ   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

  1. งานรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำ  (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

  2. งานรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย

  3. งานรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประกอบการจัดทำโครงการพัฒนา

  4. งานรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  5. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประสานแผนพัฒนา

  6. งานประสานนโยบายในการพัฒนาระหว่างส่วนราชการภายในเทศบาล

  7. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและสำรวจความพึงพอใจตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาล

  8. งานจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)    

  9. งานบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-LAAS)

  10.  งานการจัดเวทีประชาคมเมืองระดับต่างๆ

  11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8.  งานพัฒนาชุมชน    มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1)  งานการดูแลส่งเสริมการจัดสวัสดิการของชุมชน

(2)  งานส่งเสริมบทบาทสตรี  สิทธิสตรี

(3)  การส่งเสริมการจำหน่าย  การกระจายสินค้ารวมทั้งการจัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและของกลุ่มผู้สูงอายุ

(4)จดทะเบียนกลุ่มอาชีพ  จัดตั้งกลุ่ม การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน

(5)ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานอดิเรกเพื่อเพิ่มรายได้

(6)ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในชีวิตประจำวัน

(7)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

(8)  การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร

(9)  จัดทำข้อมูลชุมชน และแหล่งเรียนรู้

(10)  งานประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

(11)  งานศูนย์มีสุข

(12)  งานกองทุนสวัสดิการชุมชน

(13)  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

(14)  จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

(15)  ส่งเสริมอาชีพเกษตรและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

(16)  พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มโดยมี การประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการส่งเสริมอาชีพ

(17) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในชีวิตประจำวัน

(18) แก้ไขปัญหากลุ่มอาชีพ และสร้างรายได้ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในชีวิตประจำวัน

(19) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และผลการปฏิบัติงานที่ได้ทำไปแล้วให้ประชาชนทราบ

(20) การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม

(21) การพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้สู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนน่าอยู่

(22) การจัดกิจกรรมเพิ่มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มพัฒนากลุ่มและคุณภาพ ชีวิตของประชาชน

(23) การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  เศรษฐกิจพอเพียง   การดำเนินงานตาม นโยบายเร่งด่วนด้านการเกษตร

(24) ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการประชาชน

(25) งานสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

9. งานสังคมสงเคราะห์    มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

  2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

  3. งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

  4. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

  5. งานให้คำปรึกษา  แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์ผู้มาขอรับ

  6. งานสงเคราะห์คนชรา จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา

  7. งานดูแลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธงธานี

  8. งานดูแลศูนย์คนพิการ

  9. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

10. งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     (1)   งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ ผลงานของเทศบาล นโยบายของเทศบาล  จังหวัด และรัฐบาล 

     (2)   งานวางแผนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     (3)   งานรวบรวมข้อมูลเอกสาร ผลงานของเทศบาลสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ทุกงาน ทุกรูปแบบ ที่เป็นประโยชน์กับเทศบาลและประชาชนในชุมชน

     (4)   งานสารนิเทศและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย