เทศบาลตำบลธงธานี เข้าร่วมขบวนแห่ และพิธีเปิดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลธงธานี โดย นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลธงธานี เข้าร่วมขบวนแห่ และพิธีเปิดงานประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2566 ณ โบราณสถานปรางค์กู่ วัดศรีรัตนาราม บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปรางค์กู่ หรือปราสาทหนองกู่ ตั้งอยู่ ภายในวัดศรีรัตนาราม บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร สร้างขึ้นจากหินศิลาแลง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงศตวรรษที่ 17-18 เป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกับอาคารที่เชื่อกันว่าเป็นอโรคยาศาล ตามที่ปรากฏ ในจารึกปราสาทขอม ถือเป็นสถานที่ใช้สำหรับการบูชาและการประกอบพิธีกรรมเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับประชาชนที่ผ่านไปมาในสมัยนั้น ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ.2476 ชาวบ้านได้อัญเชิญพระพุทธรูป มาประดิษฐานไว้ภายในปรางค์ประธาน เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ สักการะบูชา และได้ยึดถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีสรงกู่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางไปกราบไหว้ บูชา และสรงน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ เป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ความเคารพศรัทธาความกตัญญูความผูกพันต่อผู้มีพระคุณ ตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถาน ในชุมชน ตลอดจนเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอธวัชบุรี และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ด