เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี