เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาลงมติผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี