เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖