เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี นายนิวัฒน์ ศรีวัฒนา ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานีชั่วคราว เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี แทนตำแหน่งว่างเนื่องจาก นายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จึงต้องมีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี ขึ้นดำรงตำแหน่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยในที่ประชุมสภาฯ มีมติเลือก นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งจะได้รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป