เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธงธานี