โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องที่ ร่วม”กิจกรรมนุ่งผ้าไทยเข้าวัดตักบาตร”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.ณ วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ หมู่ที่๓ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลธงธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องที่ ร่วม”กิจกรรมนุ่งผ้าไทยเข้าวัดตักบาตร” ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โอกาสนี้ นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นำภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เปิดป้ายโครงการวัดบำบัดทกข์ บำรุงสุข อย่างยั่งยืน โดยมีท่านพระครูวินัยธร ธนบดี ธมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ ร่วมเปิดป้ายโครงการฯ อันเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” พร้อมกันนี้ นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี นำภาคีเครือข่ายฯ เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกิจกรรมพื้นที่ว่างสร้างอาหาร , ครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ (ถังขยะเปียก) และเยี่ยมชมป้ายหมู่บ้านต้นแบบ