โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธงธานี ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลธงธานี นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลธงธานี ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ