กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน  บริหารจัดการ จัดระบบงาน  อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของกองการศึกษา ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้  

    1. งานด้านแผนงานของกองการศึกษา

    2. งานด้านบริหารงานของกองการศึกษา

    3. งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการศึกษา

    4. งานด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

    5. งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

                มีหน้าที่ควบคุม  ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ   ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา   กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอความเห็น ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด  ก่อนจะนำเสนอผู้อำนวยการกองการศึกษา  โดยแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น  4  งาน   ดังนี้

1.งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้      

(1)งานสารบรรณของกองการศึกษา

(2)งานประสานงานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของกองการศึกษา
(3)งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ  กองการศึกษา
(4)งานสวัสดิการต่างๆ ภายในกองการศึกษา
(5)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้

(1)  งานจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

(2)  งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน  ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

(3)  การพัฒนาเทคนิคการกีฬา

(4)  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพื่ออาชีพ

(5)  งานจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป

(6)  ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนดูแลการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  4 ศูนย์  ดังนี้
(1)มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในด้านต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

(2)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  วางแผน  เพื่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาล

(3)มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาหนังสือและแบบเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การวางแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(4)ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้เทคโนโลยี  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  ทำความเห็นสรุป  รายงาน    และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

(5)ส่งเสริมการวิจัย การศึกษา  การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา  ติดตาม  ประเมินผล   ดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาล

(6)การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างในสังกัด

(7)ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

(8)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  มีดังนี้ 

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธวัชบุรี    

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม   

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดู่  

(4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้ว 

 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

(1)อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนผู้ปกครอง

(2)จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  และได้รับการพัฒนา  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม  สติปัญญาและลักษณะนิสัย  โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  ในร่ม  และจัดมุมกิจกรรมต่าง  เช่น มุมหนังสือ  มุมศิลปะ  มุมดนตรี ฯลฯ

(3)ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  การปกครองระบอบประชาธิปไตย การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ  ความมีน้ำใจ ฯลฯ

(4)ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของศูนย์ฯ

(5)ให้เด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

(6)สำรวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจำวัน เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็ก  ในกรณีที่เด็กไม่มาเรียนเกิน 3 วัน  และในกรณีที่เกิดปัญหาอื่นๆ

(7)จัดเตรียมสถานที่เรียน จัดเตรียมอุปกรณ์  อุปกรณ์การเรียน การสอน  โดยเน้นวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  จัดอาหารเสริม  น้ำดื่มน้ำใช้  จัดทำบันทึกการสอน  และบันทึกประจำตัวเด็ก  ตลอดจนจัดทำทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน

(8)จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็ก

(9)จัดทำบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายสัปดาห์ ตามโครงการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

(10)ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณศูนย์เด็กเล็ก

(11)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     4  งานส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

(1)งานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

(2)งานกิจกรรมทางศาสนา

(3)งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

(4)งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย