Home

งดให้-งดรับ-เทศบาลตำบลธงธานี_page-0001
จิตอาสา-4มิ.ย.64_๒๑๐๖๐๔
จิตอาสา-4มิ_4.ย.64_๒๑๐๖๐๔
DSC_0876
จิตอาสา-4มิ_16.ย.64_๒๑๐๖๐๔
S__4227095
S__20046036
240771
ต้านทุจริต_page-0001
งานคนพิการ2_page-0001
previous arrow
next arrow
Shadow

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลธงธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธงธานี

ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผู้บริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศการกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 และ 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2563

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

 

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ่มาก คลิกดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

 

 

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
งบประมาณโครงการ(บาท) สถานะ
โครงการ
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 เทศบาลตำบลธงธานี  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119081833) 03/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว
2 เทศบาลตำบลธงธานี  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119138810) 03/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว
3 เทศบาลตำบลธงธานี  จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119094087) 01/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว

หนังสือราชการ สถ.

  หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
mandatory field โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กศ. มท 0816.3/ว4799 17/11/2566 17/11/2566
mandatory field การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กพส. มท 0810.8/ว4696 13/11/2566 13/11/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว4242 16/10/2566 16/10/2566
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว11508 24/11/2566 24/11/2566
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล กพส. มท 0810.8/ว4914 23/11/2566 24/11/2566
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีแนบท้าย]
กสว. มท 0820.4/ว4902 23/11/2566 23/11/2566
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กพส. มท 0810.7/ว4906 23/11/2566 23/11/2566
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) กศ. มท 0816.5/ว4916 23/11/2566 23/11/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803.4/ว4918 23/11/2566 23/11/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ กสธ. มท 0819.2/ว4911 23/11/2566 23/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873 22/11/2566 23/11/2566
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884 22/11/2566 23/11/2566
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830 20/11/2566 23/11/2566
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822 20/11/2566 23/11/2566
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90 20/11/2566 23/11/2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา กค. มท 0803.3/ว4878 22/11/2566 22/11/2566
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.6/ว4864 22/11/2566 22/11/2566
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) กสว. มท 0820.2/ว4868 22/11/2566 22/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852 21/11/2566 22/11/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว4859 21/11/2566 22/11/2566

ลิงค์ที่น่าสนใจ