Home

งดให้-งดรับ-เทศบาลตำบลธงธานี_page-0001
จิตอาสา-4มิ.ย.64_๒๑๐๖๐๔
จิตอาสา-4มิ_4.ย.64_๒๑๐๖๐๔
DSC_0876
จิตอาสา-4มิ_16.ย.64_๒๑๐๖๐๔
S__4227095
S__20046036
240771
ต้านทุจริต_page-0001
งานคนพิการ2_page-0001
No Gift Policy (1)
previous arrow
next arrow
Shadow

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลธงธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-งบประมาณ พ.ศ.2565

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธงธานี

ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผู้บริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศการกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 และ 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2563

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

 

ประกาศเทศบาลตำบลธงธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกดูรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบปะปาผิวดินขนาดใหญ่มาก คลิกดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดูรายละเอียด

 

 

ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่
ประกาศ
งบประมาณโครงการ(บาท) สถานะ
โครงการ
ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 เทศบาลตำบลธงธานี  ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119081833) 03/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว
2 เทศบาลตำบลธงธานี  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119138810) 03/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว
3 เทศบาลตำบลธงธานี  จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66119094087) 01/11/2566  20,000.00  จัดทำสัญญา/PO แล้ว

หนังสือราชการ สถ.

  หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
mandatory field โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power โดยการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2567
[รุ่นที่ 1]     [รุ่นที่ 2]
[รุ่นที่ 3]     [รุ่นที่ 4]
กศ. มท 0816.5/ว5156 12/12/2566 19/12/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว5158 12/12/2566 15/12/2566
mandatory field โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF – Executive Functions, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
[บัญชีรายชื่อฯ]
กศ. มท 0816.5/ว4850 21/11/2566 21/11/2566
mandatory field โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กศ. มท 0816.3/ว4799 17/11/2566 17/11/2566
mandatory field การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล กพส. มท 0810.8/ว4696 13/11/2566 13/11/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค. มท 0803.4/ว4284 18/10/2566 25/10/2566
mandatory field โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว4242 16/10/2566 16/10/2566
การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ผ่านระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)
[คู่มือฯ]
สน.คท. มท 0808.3/ว16 02/01/2567 03/01/2567
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 22) สน.บถ. 02/01/2567 03/01/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2567) สน.คท. มท 0808.2/18323 28/12/2566 03/01/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทุ่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 2 ฯ
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.4/ว5378 27/12/2566 03/01/2567
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2567 และการส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2567 กศ. มท 0816.3/ว06 02/01/2567 02/01/2567
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว5396 28/12/2566 02/01/2567
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 กสว. มท 0820.2/ว5381 28/12/2566 02/01/2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ กพส. มท 0810.2/ว5388 28/12/2566 28/12/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว5397 28/12/2566 28/12/2566
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)
[รายชื่อ อปท.]
สน.คท. มท 0808.3/ว5404 28/12/2566 28/12/2566
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กสว. มท 0820.4/ว12706 28/12/2566 28/12/2566
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กศ. มท 0816.3/ว5402 28/12/2566 28/12/2566
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดสาธารณภัย สน.คท. มท 0808.2/ว5401 28/12/2566 28/12/2566

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข่าวล่าสุด